صفحه اصلی > واحد آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان > منابع آموزشی > منابع آموزشی دوره های عمومی غیر حضوری دفتر نهاد رهبری1394 > خانواده متعالی در قرآن 6ساعت