صفحه اصلی > واحد آموزش ضمن خدمت مدیران و کارکنان > دوره های مصوب > دوره مصوب سال 1391 

 

دوره هاي مصوب دانشگاه سال 1391

دوره تخصصي مصوب ستاد مركزي دانشگاه در سال 1391
دوره هاي آعمومي مصوب سال 1391
عناوين دوره آموزشي معاونت دانشجويي و فرهنگي در سال 1391
عناوين دوره تخصصي مصوب سال 1391 مربوط به معاونت آموزشي
عناوين دوره هاي آموزشي مديران مصوب سال 1391
عناوين دوره هاي تخصصي مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي مصوب سال 1391
عناوين دوره هاي تخصصي مصوب سال 1391 مربوط به معاونت بهداشتي
عناوين دوره هاي تخصصي مصوب سال 1391 مربوط به معاونت درمان
عناوين دوره هاي تخصصي مصوب سال 1391 مربوط به معاونت تحقيقات و فناوري
عناوين دوره هاي تخصصي مصوب سال 1391 مربوط به معاونت غذا و دارو