شرح وظایف اداره بازنشستگی

·        *برنامه ریزی ، نظارت و سرپرستی امور مختلف اداره بازنشستگی

·       * تهیه برنامه عملیاتی اداره بازنشستگی دانشگاه

·        *تشریک مساعی در تنظیم آئین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملهای مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارت متبوع و دانشگاه

·      *  شرکت در جلسات مربوطه و هماهنگی و ارتباط با نمایندگی سازمان بازنشستگی در استان هرمزگان

·       * انجام و نظارت بر امور مختلف بازنشستگی مستخدمین و متوفیان کلیه واحدهای تابعه دانشگاه

·       * تعیین و برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه مستخدمین

·        *مطالعه قوانین و مقررات مورد عمل و اظهار نظر در مورد اجرای قوانین و مقررات مورد عمل

·       * اتخاذ تدابیر لازم بمنظور پیشرفت و بهبود امور جاری

·      *  تهیه شیوه نامه و دستورالعمل، گزارشات ،آمار و سایر اطلاعات مورد لزوم

·      *  انجام سایر امور ارجاعی از سوی مافوق